Handelsvoorwaarden

OP AL ONZE AANBIEDINGEN EN KOOP- EN VERKOOPOVEREENKOMSTEN, COMMISSIE- EN AANVERWANTE OVEREENKOMSTEN ZIJN DEZE ALGEMENE HANDELSVOORWAAR­DEN, NADER OOK TE NOEMEN DEZE HANDELSVOORWAARDEN C.Q. ONZE HANDELSVOORWAARDEN, VAN TOEPASSING, VOORZOVER DAARVAN NIET UITDRUKKELIJK IN HET SCHRIFTELIJK CONTRACT OF IN ONZE SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING VAN DE OVEREENKOMST WORDT AFGE­WEKEN.

 

Download Handelsvoorwaarden

 

AFDELING I

ALGEMEEN

 

Artikel 1

1.1 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging per brief, telefax of e-mail of door ondertekening door de koper of de verkoper van het door ons aan hem aangeboden contract.

 

1.2 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen en verkopen onder voorbe­houd van onze goedkeuring.

 

1.3 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

 

Artikel 2

2.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te schorten voor de duur van de over­macht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitslui­tend te onzer beoordeling – zijn wij gerechtigd de koop­overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, te ontbinden. In ieder geval kan elke partij de overeenkomst ontbinden zonder recht op schade­vergoeding indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt of het vooruitzicht bestaat dat de overmacht situatie langer dan een maand zal duren. Van het beroep op overmacht en van de ontbinding, dient onver­wijld per aangetekende brief aan de wederpartij kennis te worden gegeven.

 

2.2 Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze leverings- en afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdu­rende regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleve­ranciers, etc.

 

2.3 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van ver­kochte of gekochte goederen belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeen­komst, voor­zover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding zijn gehouden of van de verkoper of de koper te verlangen ons het nadeel van deze maatregelen te vergoeden voordat wij tot levering of in ontvangst name overgaan.

 

Artikel 3

3.1 Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze handelsvoorwaarden en die van onze wederpartijen prevaleren onze handelsvoorwaarden.

 

3.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze handels­voorwaarden en de vertalingen daarvan is de Nederlandse tekst bepalend.

 

3.3 Wanneer in de overeenkomst wordt afgeweken van de bepalingen van deze handelsvoorwaarden dan blijven de overige bepalingen van deze handelsvoorwaarden en het niet afgeweken gedeelte van de afgeweken bepaling onverkort van toepassing.

 

3.4 Indien enige bepaling van deze handelsvoorwaarden geheel of partieel rechtmatig wordt vernietigd dan blijven de overige bepalingen en het niet vernietigde gedeelte van de partieel vernietigde bepaling onverkort van toepassing.

 

Artikel 4

4.1 Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing.

 

4.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voorzover van toepassing, worden uitgesloten.

 

4.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met onze overeenkomsten, of de inbreuken daarop, de ontbinding of de geldigheid daarvan zullen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig de UNCITRAL Arbitration Rules zoals deze gelden op de datum van het aanhangig maken van de arbitrageprocedure. De arbiter zal worden benoemd door de Secretaris Generaal van het ‘Permanent Court of Arbitration’ in Den Haag. Het internationale kantoor van ‘the Permanent Court of Arbitration’ in Den Haag zal als secretaris optreden.

(a) het aantal arbiters zal zijn één.

(b) de plaats van arbitrage zal zijn Den Haag, Nederland.

(c) de arbitrage zal worden gevoerd in de Engelse taal.

(d) op de arbitrage procedure is Nederlands recht van toepassing.

 

Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het ons vrij vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigheid niet voor onze wederpartij binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de bevoegde overheidsrechter in de plaats van vestiging van onze wederpartij.

 

4.4 In het geval onze wederpartij is gevestigd in een land dat geen partij is bij het Verdrag over de erkenning en de ten uitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958, hebben wij het recht om de berechting van het tussen ons en die wederpartij gerezen geschil te doen plaats­hebben door een, afgezien van de arbitrage clausule, bevoegde overheidsrechter, in afwijking van de arbitrage die overeengekomen is in artikel 4.3.

 

Artikel 5

5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade tenzij onze contractspartij bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van ons of van onze ondergeschikten.

 

5.2 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het netto factuurbedrag, dat wil zeggen de productprijs exclusief vervoerkosten en belasting, van de transactie waaruit de schade is ontstaan. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en/of immateriële schade.

 

5.3 Onze contractspartij vrijwaart ons tegen aanspraken van derden die verband houden met de door ons met die contractspartij gesloten overeenkomst, tenzij onze contractspartij aantoont dat deze aanspraken het directe gevolg zijn van ons eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, danwel roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

 

Artikel 6

6.1 Wij behouden ons eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door ons verkochte en geleverde producten uitdrukkelijk voor.

 

6.2 Aan ons geleverde zaken mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam. De verkoper die een zaak of zaken aan ons heeft verkocht vrijwaart ons en onze koper die die zaak of zaken van ons heeft gekocht voor alle aanspraken van dien aard en zal alle daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

 

Artikel 7

7.1 Wanneer onze contractspartij jegens ons in verzuim is terzake van de nakoming van een bestaande betalingsverplichting is onze contractspartij aan ons alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 50,00.

De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste EUR 3.000,00: 15%

over het meerdere tot EUR 6.000,00: 10%

over het meerdere tot EUR 15.000,00: 8%

over het meerdere tot EUR 60.000,00: 5%

over het meerdere vanaf EUR 60.000,00: 3%

 

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

 

7.2 Als wij in een arbitrage of gerechtelijke procedure in het gelijk worden gesteld, komen alle kosten die wij in verband met die procedure hebben gemaakt voor rekening vanonze contractspartij.

 

AFDELING II

VERKOOPOVEREENKOMSTEN WAARBIJ WIJ ALS VERKOPER OPTREDEN

 

Artikel 8

8.1 Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht te onzen kantore tot stand te zijn gekomen.

 

8.2 Tenzij expliciet anders overeengekomen worden onze producten verkocht af bedrijf.

 

8.3 Tenzij expliciet anders overeengekomen vindt betaling van de koopsom te onze kantore plaats.

 

8.4 Al onze prijzen zijn in Euro’s (tenzij schriftelijk anders vermeld door ons) en exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen).

 

8.5 Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

 

Artikel 9

9.1 De koper staat ervoor in, dat de door hem gekochte hoe­veelheid goederen wordt afgenomen en zonodig wordt afge­roepen, op de overeengekomen plaats en tijd.

 

9.2 Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum gedurende een bepaalde periode zal worden geleverd, dient de koper zoveel mogelijk gedurende deze gehele periode in regelmatige, gelijke dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden af te roepen en af te nemen. De koper dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal 3 werkdagen in acht te nemen.

 

9.3 Indien de koper deze verplichtingen tot afroep en afname niet nakomt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzo­ver deze niet is uitgevoerd, te ontbinden zonder dat ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 10

10.1 De door ons te leveren producten zijn aan bederf onderhe­vig en de houdbaarheid is grotendeels afhankelijk van de wijze van bewaring, waarop wij na de levering geen invloed meer hebben. De koper dient daarom bij de le­vering de ter levering aangeboden producten te (laten) onderzoeken om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit.

 

10.2 Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de koper alleen gereclameerd worden tijdens de levering van de goederen, dat wil zeggen voorafgaand aan of tijdens het laden van de goederen op het door de koper beschikbaar gestelde transportmiddel of bij levering franco voorafgaand aan het lossen van de goederen en in geval van verkoop met levering per zeeschip of binnenschip voorafgaand aan het moment van inlading in het eerste vervoerende schip.

 

10.3 De koper heeft zijn recht op reclame verwerkt, wanneer hij de goederen in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op zijn transportmiddelen zijn geladen c.q. bij levering franco op de door hem aangegeven plaats zijn gelost. In geval van verkoop met levering per zeeschip of binnenschip heeft koper zijn recht op reclame verwerkt drie werkdagen te rekenen vanaf de datum van levering conform de overeengekomen leveringscondities.

 

10.4 De koper die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde ondeug­delijkheid is verplicht ons onverwijld en in elk geval binnen 6 uur na weigering per of telefax of per e-mail gezonden pdf-document, daarvan in kennis te stellen. Indien wij de klacht van de koper van de hand wijzen, is hij gehouden op straffe van verval van rechten onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 12 uur, onafhankelijke expertise te doen uitvoeren en ons uit te nodigen voor tegenexpertise.

 

10.5 Voor voedselproducten geldt dat indien wij die goederen met een gezondheids- en kwaliteitscertificaat (bijvoorbeeld het phytosanitary certificate en het Nederlandse KCB controlecertificaat) afgegeven door de/het in het land van verscheping terzake bevoegde autoriteiten, instantie of expertisebureau hebben verkocht en gele­verd, de inhoud van het gezondheids- en kwaliteitscertificaat, behoudens tegenbewijs te leveren door de koper, beslissend is voor het al dan niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

 

10.6 Wij zijn bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch wij zijn daartoe niet gehouden. In dat geval kunnen wij de geweigerde hoeveelheid in mindering op het verkochte kwantum brengen.

 

10.7 Indien de koper de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, zijn wij bevoegd, ook in het geval van een deellevering, de overeen­komst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat ingebrekestelling nodig is.

 

10.8 Indien wij op één van de hierboven genoemde gronden de overeenkomst ontbinden of verdere levering weigeren, zijn wij gehouden dit per telefax, per e-mail gezonden pdf-document of brief aan de koper te laten weten zonder dat verdere formaliteiten vereist zijn.

 

10.9 De door de niet of niet volledige afname van door ons verkochte goederen geleden en nog te lijden schade moet ons ten volle worden vergoed. Deze schadevergoeding bedraagt in elk geval het verschil tussen de met de koper overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet nakoming.

 

10.10 De koper die in zijn verplichtingen tekort schiet, is een schadevergoeding verschul­digd door het enkele feit van de niet of niet tijdige afname.

 

Artikel 11

11.1 Alle producten, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven ons eigendom totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en wij ook uit anderen hoofde geen vordering meer op de koper hebben.

 

11.2 Indien de door ons geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en/of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten behoeve van ons met betrekking tot die goederen een stil pandrecht geves­tigd dat van kracht blijft totdat al het­geen wij uit welken hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald.

 

Artikel 12

In geval van niet tijdige betaling door de koper, aanvrage of verlening van surséance van betaling aan de koper of aanvrage of uitspreken van faillissement van de koper, zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden.

 

Artikel 13

13.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen dienen onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald met dien verstande dat het factuurbedrag zonder aftrek van remise kosten door ons op onze bankrekening ontvangen dient te zijn op de vervaldag. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de koper ons een rentever­goeding verschuldigd van 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij elk gedeel­te van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebre­kestelling nodig is.

 

13.2 Verrekening met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben is niet toegestaan, tenzij en in zover wij een creditnota aan koper hebben verstrekt of wij bij arbitraal of rechterlijk vonnis zijn veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.

 

13.3 Ongeacht hetgeen tussen ons en koper is overeengekomen met betrekking tot de betalingstermijnen zijn wij gerechtigd om voor het moment van levering van de koper te verlangen dat deze voldoende zekerheid voor de betaling verstrekt. Indien deze zekerheid voor de betaling niet binnen de door ons gestelde redelijke termijn danwel niet genoegzaam – zulks te onzer beoordeling – wordt gesteld, zijn wij bevoegd door een schriftelijke kennisgeving de (verdere) nakoming onzerzijds van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Wij zijn alsdan op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele schade die uit deze opschorting voor de koper mocht voortvloeien.

 

13.4 Wij zijn gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van de ver­vallen koopsom binnen 2 x 24 uur nadat hij tot beta­ling is gesommeerd per brief, telefax of e-mail. In dat geval hebben wij het recht vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit de wanprestatie voortvloeit.

 

Artikel 14

Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische producten geschieden onder oogstvoorbe­houd. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoe­veelheid en/of kwali­teit van agrarische producten, minder producten beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeu­ring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het slui­ten van de overeenkomst door ons op basis van objectieve gegevens rede­lijkerwijs mocht wor­den ver­wacht, hebben wij het recht de door ons verkochte hoeveelheden naar rato te vermin­deren. Door de levering van dit aldus verminderde quantum, voldoen wij dan geheel aan onze leveringsverplichtingen. Wij zijn alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

 

AFDELING III

KOOPOVEREENKOMSTEN WAARBIJ WIJ ALS KOPER OPTREDEN

 

Artikel 15

15.1 De hierna volgende artikelen zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten waarbij wij als koper optreden, alsmede op alle aanvragen en bestellingen van ons, waarbij een bestelling van ons tevens als aanbod geldt.

 

15.2 Onder verkoper wordt in deze afdeling verstaan iedere (rechts)persoon waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten c.q. wensen af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), rechtsverkrijgende(n), erfgename(n) en gemachtigde(n).

 

15.3 Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing indien wij een aanbod van de verkoper met zoveel woorden aanvaarden, onder verwijzing naar deze voorwaarden. Daarmee worden eventuele verkoopvoorwaarden van de verkoper nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

15.4 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale schriftelijk met de verkoper te worden overeengekomen; de verkoper kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een contractuele relatie met ons zijn gemaakt.

 

Artikel 16

Al onze koopovereenkomsten worden geacht te onzen kantore tot stand te zijn gekomen.

 

Artikel 17

17.1 De te leveren goederen moeten op het moment van levering voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, in- en uitwendige -, zichtbare en onzichtbare gebreken.

 

17.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering van de gekochte goederen op een door ons aan te wijzen bedrijf, hierna ook te noemen het ontvangend bedrijf, alwaar keuring en indien van toepassing tarrering plaats heeft.

 

17.3 Het grond- en tarrapercentage moet het klaarmaken van de goederen tegen alge­meen gebruikelijke kosten toelaten. Indien het tarrapercentage hoger is dan 15 % kan de afname door ons worden geweigerd, doch wij hebben ook het recht de goederen af te nemen tegen een door ons te bepalen korting in verband met de extra kosten voor het klaarmaken van de goederen.

 

17.4 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengeko­men kwali­teitsnormen te voldoen.  Voor wat betreft de koop van aardappelen, groente en fruit zal als redelij­ke termijn gelden tenminste 48 uur na levering. Gedurende de redelijke termijn hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen te reclameren.

 

17.5 Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangebo­den goederen, hebben wij het recht te onzer keuze vervan­gende levering te vorderen of de gewei­gerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract. Bij afkeuring of weigering van de goederen houden wij deze ter beschikking van de verkoper, hetgeen wij de verkoper terstond schriftelijk zullen melden. De verkoper dient ons ommegaand instructies te geven over hetgeen met de goederen dient te gebeuren, bij gebreke waarvan het ons vrij staat deze goederen voor rekening en risico van de verkoper te verkopen c.q. te (laten) vernietigen en de eventuele opbrengst aan te wenden tot (partiële) vergoeding van de door ons als gevolg van de non-conformiteit van de goederen geleden schade.

 

17.6 Bij niet of niet tijdige levering hebben wij het recht ontbinding en/of schadevergoe­ding te vorde­ren.

 

Artikel 18

18.1 Betaling vindt plaats op factuur binnen 60 kalenderdagen na ontvangst en volledige akkoordbevinding der zaken. Betaling ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of schadevergoeding waartoe zij volgens de overeenkomst of de wet is gehouden.

 

18.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen van verkoper met onze eigen vorderingen jegens verkoper.

 

Artikel 19

19.1 Indien door de aanwezigheid van niet gewenste residuen, of overschrijding van normen van stoffen (bijvoorbeeld: chemicaliën en mineralen) op het product, of vanwege een beroep van derden op grond van productaansprakelijkheid inzake gebrekkige (onverwerkte agrarische) producten, schade ontstaat bij ons als gevolg van opgelegde boetes van overheidswege danwel schadevergoedingsvorderingen van derden is verkoper jegens ons aansprakelijk voor deze schade.

 

Artikel 20

20.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de informa­tie over de financiële positie van de verkoper zoda­nig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, hebben wij het recht van de verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsver­plichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de verkoper die zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schade­vergoeding te vorderen.

 

20.2 Indien de verkoper met de levering van de goederen achter­stallig is en de koopsom van door de verkoper reeds gele­verde goederen opeisbaar is geworden, hebben wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen op te schor­ten, totdat de achter­stallige leveringen door de verkoper zijn uitgevoerd.

 

Aldus gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar op 3 september 2013.

Download Handelsvoorwaarden
Naar boven
Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.